Algemene Voorwaarden Budget WebWorx

1. Definities

1.1  Budget WebWorx: de eenmanszaak die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder dossiernummer 22041007 onderdeel van   Sitters Zakelijke Dienstverlening, webdesign. Gevestigd aan de Ondernemersweg 6, 4691 SL Tholen.

1.2  Opdrachtgever: de wederparij van Budget WebWorx  die de opdracht voor de diensten heeft verstrekt.

1.3  Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Budget WebWorx om tegen betaling diensten te verrichten.

1.4  Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de be­gro­ting van de aan die werkzaamheden ver­bon­den kosten.

1.5  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van Budget WebWorx.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Budget WebWorx gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en al­le overige door Budget WebWorx verricht­te han­delingen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Budget WebWorx, een door Budget WebWorx gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voor­waarden akkoord gaat.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten over­eenkomst tussen de opdrachtgever en Budget WebWorx en in deze algemene voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd door Budget WebWorx, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Webdesign/ Webhosting

3.1 Budget WebWorx maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aaneen hostingbedrijf en Budget WebWorx heeft daarbij de rol van een reseller. Bijgevolg zijn Budget WebWorx en de Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingsbedrijf.

3.2 De opzegtermijn voor domeinnaam en hosting is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk of per mail worden opgezegd. Contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

3.3 Budget WebWorx is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waar Budget WebWorx geen invloed kan uitoefenen.

3.4 Budget WebWorx is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit,pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

3.5 Budget WebWorx heeft de mogelijkheid om prijswijzigingen door te voeren voor hostingkosten, indien deze worden verhoogt door de hostingpartner. Deze wijzigingen worden vooraf kenbaar gemaakt.

3.6 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomenhoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen. Indiende Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht . Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

3.7 De Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back -up van alle bestanden op de server, Budget WebWorx draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

3.8 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de huidige website en mail van de huidige server in geval van verhuizing naar Budget WebWorx.

3.9  Budget WebWorx is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie bij de hostingpartner.

4. Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties.Budget WebWorx vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Budget WebWorx tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam.

5. Aanbiedingen en offertes

5.1 Alle door Budget WebWorx gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij an­ders is aangegeven.

5.2 Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Budget WebWorx het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.

6. Prijzen en betaling

6.1 Na het overeenkomen van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Budget WebWorx en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Budget WebWorx volgens afspraak te honoreren.

6.2 Na eerste aantoonbare werkzaamheden zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Na afronding van de opdracht zal Budget WebWorx een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling.

De Opdrachtgever dient binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie, zoals deze schriftelijk is overeengekomen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.3 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, mits anders is overeengekomen.

6.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.6 Het niet voldoen van een deel van het over­eengekomen bedrag, verplicht Budget WebWorx niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht.

6.7 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de vastgestelde termijn betaalt, worden de administratie- en aan­ma­nings­kos­ten met een hoog­te t.w.v. € 25,00 in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te vol­doen, kan de vordering uit han­den worden gegeven aan een juridische dienstverlener, in welk geval de opdrachtgever naast het ver­schuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en ver­goeding van ge­rech­telijke kosten, alsmede wettelijke ren­te en overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings) schade. Ver­re­ke­ning door de opdrachtgever met een openstaande vordering op Budget WebWorx wordt hierbij uitgesloten.

Indien het betalen van de aanmaning ook wordt nagelaten zal in geval van een website deze na 14 dagen offline gehaald worden. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de Opdrachtgever.

7. Levering van diensten

7.1 Budget WebWorx zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Budget WebWorx de opdrachtgever op de hoogte hou­den van de voortgang van de werkzaamheden.

7.2 Opgegeven levertijden zijn nimmer fa­ta­le termijnen en gelden als een benadering. De lever­termijn gaat in wanneer aan al­le noodzakelijke en overeengekomen voor­waarden voor uit­voering van de opdracht is voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie, zoals deze schriftelijk is overeengekomen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.3 Overschrijding van overeengekomen lever­tijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdracht­gever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8. Meerwerk

8.1 Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Budget WebWorx zijn uurprijs zal rekenen. Meerwerk dient altijd schriftelijk bevestigd te worden, waarna Budget WebWorx de extra kosten schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend zal maken. Pas na akkoord van de Opdrachtgever zal Budget WebWorx het meerwerk uitvoeren.

8.2 De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Budget WebWorx geen enkele aansprakelijkheid.

9. Verplichtingen opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever zal Budget WebWorx steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle me­de­werking verlenen. De opdrachtgever staat er je­gens Budget WebWorx voor in dat de door haar ver­strekte informatie juist en volledig is.

9.2 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

10. Naamsvermelding en promotie

10.1 Budget WebWorx heeft het recht de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of pu­bli­ci­teit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Budget WebWorx heeft het recht haar logo en/of tekstlink naar Budget WebWorx te plaatsen op de website van de opdrachtgever.

11. Opschorting en ontbinding

11.1 Budget WebWorx is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken wanneer de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of wanneer de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Budget WebWorx zijn verstrekt.

11.2 Bovendien is Budget WebWorx gerechtigd de tus­sen hem en de opdrachtgever bestaande over­een­komsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de op­dracht­gever, niet tijdig of niet be­hoorlijk vol­doet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Budget WebWorx gesloten over­een­komst voort­vloeien, alsmede in ge­val van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.

11.3 In geval van overmacht is Budget WebWorx gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Budget WebWorx tot schadevergoeding verplicht zal zijn.

11.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Budget WebWorx kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.5 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.6 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdracht­gever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Budget WebWorx is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De op­dracht­gever dient zich er van te vergewissen dat door de opdracht­gever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

12.2 Voor zover Budget WebWorx bij haar activitei­ten afhankelijk is van de medewerking, dien­sten en leveranties van derden, waarop Budget WebWorx weinig of geen invloed kan uit­oef­en­en kan Budget WebWorx op geen enkele ma­nier aansprakelijk gesteld worden voor wel­ke scha­de dan ook voortkomend uit deze rela­ties met Budget WebWorx of het verbreken er­van on­geacht of deze schade ontstaat of zicht­baar wordt gedurende de relatie met Budget WebWorx.

12.3 Budget WebWorx kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden ge­steld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

12.4 De aansprakelijkheid van Budget WebWorx zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

13. Copyright

13.1 Al het door Budget WebWorx vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Budget WebWorx niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

13.2 Het eigendom van de door Budget WebWorx verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Budget WebWorx, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3 In het laatste geval kan Budget WebWorx hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schen­ding van het genoemde eigendom is Budget WebWorx gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

13.4 Budget WebWorx behoudt het recht de, door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.5 Mocht u van mening zijn dat Budget WebWorx, uw patent en/of auteursrecht schendt,dan verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient Budget WebWorx aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het betreffende materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegt Budget WebWorx direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site. Uiteraard mits hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

14. Copyright

14.1 De opdrachtgever dient ter zake van waarneem­bare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Budget WebWorx vervalt.

14.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

14.3 Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Buitengebruikstelling

15.1 Budget WebWorx heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

15.2 Budget WebWorx heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Budget WebWorx niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 

Budget WebWorx zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Budget WebWorx kan worden verlangd.

De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Diverse bepalingen

16.1 Budget WebWorx kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Budget WebWorx en de opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

16.3 Zowel Budget WebWorx als de opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16.4 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.